Trên Windows mọi phiên bản thì đơn giản là dòng lệnh thế này:

ipconfig /flushdns

Ubuntu 14.04 - 16.10.1

sudo /etc/init.d/dns-clean restart
sudo /etc/init.d/networking force-reload

Ubuntu 12.04 trở xuống

sudo /etc/init.d/nscd restart
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart