Đây là bài viết trong series Larask Gist. Toàn bộ source code của bài viết này bạn có thể xem tại đây: Larask Gist

#Cài đặt

Trong series này mình sẽ dùng Laragon để hướng dẫn. Vì vậy nếu bạn nào chưa cài đặt Laragon hãy cài đặt ngay theo hướng dẫn. (nếu máy bạn đủ khả năng ảo hóa, hãy sử dụng Homestead thay thế)

Dùng Laragon tạo một project mới tên là gist. Chờ để Laragon (thực tế là composer) tải và cài đặt Laravel. Mở trình duyệt và truy cập vào gist.dev. Nếu xuất hiện màn hinh chào mừng của Laravel là bạn đã thành công.

Welcome to Laravel

#Cấu hình cơ bản

#Đổi tên app (namespace)

Việc đầu tiên cần làm sau khi cài ứng dụng là đổi tên. Thay vì sử dụng tên mặc định là App chúng ta sẽ đổi nó thành Gist

php artisan app:name Gist
Application name set!

Từ bây giờ, toàn bộ ứng dụng của chúng ta sẽ có namespace là Gist

#Cấu hình các thông số

Ngày nay, git là version control thông dụng. Và bạn sẽ không muốn các thông tin như cấu hình database, mật khẩu, API key được công khai (ví dụ trên Github hay Bitbucket khi push code). Và bạn cũng không muốn phải sửa các thông số này thường xuyên khi deploy ứng dụng do sự khác nhau giữa các môi trường làm việc (ví dụ local và production).

Laravel tích hợp sẵn .dotenv để giúp bạn làm thực hiện việc này dễ dàng nhất. Mỗi mỗi trường sẽ có 1 file .env ở thư mục gốc lưu các thông tin quan trọng.

Cách hoạt động của file .env rất đơn giản. Hãy mở file /config/database.php các bạn sẽ thấy dòng này :

'mysql' => [
 'driver'  => 'mysql',
 'host'   => env('DB_HOST', 'localhost'),
 'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
 'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
 'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
 'charset'  => 'utf8',
 'collation' => 'utf8_unicode_ci',
 'prefix'  => '',
 'strict'  => false,
],

File .env đi kèm sau khi cài Laravel thành công sẽ có nội dung như sau:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=rTPeTeKYrhiu61RyvFeyGkbZF2KS2Fe2

DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret

CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=file

Lưu ý: Luôn luôn giữ bí mật APP_KEY của bạn

Laravel dùng hàm env('DB_HOST', 'localhost') để lấy giá trị DB_HOST trong file .env. Nếu không có giá trị này, giá trị mặc định là localhost sẽ được dùng. Các bạn có thể bỏ trống biến thứ 2 của hàm env và khi đó giá trị mặc định trả về sẽ là null

/**
 * Gets the value of an environment variable. Supports boolean, empty and null.
 *
 * @param string $key
 * @param mixed  $default
 * @return mixed
 */
function env($key, $default = null) {
 // some thing here
}

Trong file .env chúng ta sẽ cấu hình các mục

DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=gist
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Phù hợp với cấu hình mysql của bạn. (nếu bạn sử dụng PostgreSQL, SQLite,...) Hãy thay đổi default cho phù hợp trong config/database.php

Kiểm tra kết nối database thành công bằng cách chạy lệnh sau vào Cmder

php artisan tinker
>>> DB::Statement("SHOW TABLES")
true

Lưu ý: SHOW TABLES là câu lệnh của MySQL để hiển thị tất cả table trong database hiện tại (gist), nếu các bạn sử dụng các loại database khác. Câu lệnh này phải được thay đổi cho phù hợp

DB::Statement($command)

Dùng để chạy một câu query.

#Cài ide-helper package

Để các IDE có thể "hiểu" được những gì chúng ta đang code và có các type hint thì chúng ta cần cài package hỗ trợ. Ở đây mình sẽ dùng barryvdh/laravel-ide-helper .

Trong Cmder:

composer require barryvdh/laravel-ide-helper --dev

Option --dev để composer hiểu chúng ta chỉ cần package này khi develop.

Mở file 'Gist\Providers\AppServiceProvider' trong method register() chúng ta sẽ thêm vào :

if ($this->app->environment() == 'local') {
 $this->app->register('Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider');
}

Tiếp tục trong Cmder:

php artisan ide-helper:generate

Lệnh trên sẽ tạo file _ide_helpers.php trong thư mục gốc giúp các IDE có thể hiểu được Laravel. Bạn cần phải chạy lệnh trên mỗi lần cài đặt thêm package mới. Nhưng bạn cài đặt package bằng Composer phải không? Hãy để Composer làm điểu đó cho bạn.

Mở file composer.json và sửa post-update-cmd giống như bạn dưới (chính xác thứ tự các dòng nhé)

"post-update-cmd":[
 "php artisan clear-compiled",
 "php artisan ide-helper:generate",
 "php artisan optimize"
]

Cuối cùng là add file _ide_helper.php vào cuối file .gitignore để cho git không theo dõi file này, tránh các rắc rối về commit/merge về sau.

#Kết luận

Nếu bạn đọc được đến đây thì bạn đã sẵn sàng để chinh phục Laravel rồi đấy.