Làm việc với Laravel, khi bạn gửi 1 collection ra view thì có 2 trường hợp xảy ra

 1. Loop qua collection và hiển thị kết quả
 2. Nếu collection trả về kết quả là null thì hiển thị một thông báo dạng như là Không có kết quả nào ....

Đây chắc hẳn là cấu trúc mọi người thường dùng :

@if (count($records))
  @foreach ($records as $record)
    @include('record.item', $record)
  @endforeach
@else
  @include('record.no-items')
@endif

Cấu trúc trên không có gì sai, nhưng mình sẽ giới thiệu một cấu trúc khác, không rối như vậy:

// record/list.blade.php
<ul>
  @each('record.item', $records, 'record', 'record.no-items')
</ul>

// record/item.blade.php
<li>{{ $record->title }}</li>

// record/no-items.blade.php
<li>Không có kết qunào</li>

Bạn thấy đấy, từ 1 cấu trúc nested với if .. esle bạn có thể viết lại nó chỉ trong 1 dòng với @each

Nguồn: laravel-news