Nếu bạn muốn xem các câu lệnh bash được sử dụng nhiều nhất hãy gõ lệnh sau vào Terminal (Linux và MacOSX đều chạy):

history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head

Đây là danh sách những câu lệnh được dùng nhiều nhất của mình (Linux Mint)

213 npm
196 git
164 cd
 84 gitp
 74 gits
 54 gitc
 52 gita
 33 ll
 30 nah
 14 rm

Của bạn thì sao ? Hãy gửi dưới phần bình luận nhé