Bình thường:

git rebase -i master

Chọn r (rename) để đặt lại tên cho commit đầu

Chọn f (fixup) hoặc s (squash) trên từng commit

Nhanh hơn

git reset --soft master
git add .
git commit -am "Tên cho commit đầu ở đây"