Hôm qua mình có cài lại máy, kéo theo đó là một số chương trình cho việc lập trình trong đó có NodeJS.

Nhưng mà khi cài vào mình phải dùng Node.JS Command Prompt được đi kèm thì mới gọi được lệnh nodenpm (Node Packaged Modules). Sau một hồi search Google thì mình đã tìm ra được giải phải hiệu quả nhất.

  • Rất đơn giản, truy cập vào thư mục cài đặt Node.JS, mặc định:

    • Nếu bạn cài bản x86 thì đó là C:\Program Files (x86)\nodejs\
    • Nếu bạn cài bản x86 thì đó là C:\Program Files\nodejs\
  • Đè phím SHIFT và nhấn chuột phải > Open command windows here

  • Gõ vào các lệnh sau:

set path=%PATH%;%CD%  
setx path “%PATH%”  

Xong rồi. Thử vào bất cứ thư mục nào gõ các lệnh sau để kiểm tra:

$ node -v
v0.10.35
$ npm -v
1.48.28

Nếu bạn chưa cài đặt Node.JS hãy tải từ trang chủ

Nguồn [http://www.hacksparrow.com/install-node-js-and-npm-on-windows.html]