Front-end Web developer.

Thích viết về React.js, Redux.js, Webpack cũng như là công nghệ làm web tĩnh.